Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Al Sakeenah, gevestigd aan de Perosistraat 523, 5049 LL te Tilburg. Bij vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met onze privacy contactpersoon via info@alsakeenah.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens (met toestemming van u) verkrijgen via derden in het kader van de behandeling.

Persoonsgegevens

Al Sakeenah verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: - NAW-gegevens, bestaande uit voornaam, achternaam, adres en woonplaats; - Geboortedatum en -plaats; - Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; - Geslacht; - Verslagen, bestaande uit intake, behandeling- en eindevaluatie; - Inhoud van communicatie; - IP-adres.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Beheer van het klantenbestand;
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de behandeling. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigde belangen

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: - De verbetering van de diensten; - De bescherming van de financiële belangen; - Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruikgemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers of andere derden die worden ingeschakeld voor het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen of klachten

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: juridisch@alaris.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet met ons samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 september 2023.