Algemene Voorwaarden Al Sakeenah

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Al Sakeenah": Al Sakeenah gevestigd aan de Perosistraat 523, 5049 LL te Tilburg.
- "Cliënte": degene (vrouwelijk) die Al Sakeenah opdracht geeft tot behandeling en tevens, voor zover van toepassing, diens wettelijke vertegenwoordiger.
- "Behandeling": de door Al Sakeenah gehanteerde diensten en bijbehorende hulpmiddelen en materialen.

Artikel 2 De overeenkomst en algemene voorwaarden

2.1 De overeenkomst tussen cliënte en Al Sakeenah is de opdracht van cliënte aan Al Sakeenah tot behandeling.
2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat cliënte heeft gevraagd om een behandeling en Al Sakeenah heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.
2.3 Al Sakeenah is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijk verlangen van cliënte en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2.4 De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
2.5 Dienstverlening voor cliënte zal door Al Sakeenah volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht, tenzij vooraf anders overeengekomen is.
2.6 Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
2.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënte voor de behandeling, zonder enig beroep op verrekening, aan Al Sakeenah te betalen.
2.8 Al Sakeenah is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Al Sakeenah zal de cliënte tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënte is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënte. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 3 Verplichtingen van Al Sakeenah

3.1 Op Al Sakeenah rust een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat de specialist de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
3.2 Al Sakeenah streeft naar het leveren van hoogwaardige diensten, inclusief maar niet beperkt tot laserbehandelingen en andere schoonheidsbehandelingen. We benadrukken echter dat individuele resultaten kunnen variëren. Het resultaat van de te leveren diensten kan vooraf niet voor alle gevallen met 100% zekerheid worden voorspeld, aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot het type behandeling, persoonlijke kenmerken van de cliënte, zoals haartype, huidtype, huidconditie, en leefgewoonten. Deze factoren kunnen van persoon tot persoon variëren en van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Al Sakeenah doet haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk te adviseren, informeren en behandelen. We streven naar tevredenheid en effectieve resultaten, maar kunnen niet garanderen dat alle individuele verwachtingen worden bereikt. Op Al Sakeenah rust dan ook in geen geval een resultaatsverplichting. Cliënte erkent en aanvaardt dat de uiteindelijke resultaten van de behandeling kunnen variëren, en dat Al Sakeenah niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verschil tussen de verwachtingen van de cliënte en de daadwerkelijke resultaten van de behandeling.
3.3 Al Sakeenah is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënte heeft meegedeeld voor of tijdens de behandeling. Al Sakeenah zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derde. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënte is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als de specialiste op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Al Sakeenah werkt aan de hand van een privacy statement. Dit statement zal voor de cliënt toegankelijk zijn. Gedurende de behandelingsovereenkomst houdt Al Sakeenah een cliëntendossier bij.

Artikel 4 Verplichtingen van cliënte

4.1 Cliënte is verplicht voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst:
- Al Sakeenah te informeren over eventuele specifieke wensen met betrekking tot de behandeling;
- Al Sakeenah te informeren over alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een adequate uitvoering van de behandeling. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie met betrekking tot de gezondheid van de cliënte die bepaalde behandelingen niet toelaat of die kan leiden tot contra-indicaties;
- Alle gegevens te verstrekken waarvan Al Sakeenah aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling;
- Al Sakeenah onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud toestemming te verlenen voor de uitvoering van de behandeling door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Al Sakeenah;
- Toestemming te verlenen aan Al Sakeenah voor de registratie van haar persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
4.2 Indien cliënte verhinderd is, dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Al Sakeenah te melden, tenzij sprake is van overmacht in de zin van de wet en de jurisprudentie.
4.3 Voor annuleringen of wijzigingen binnen 24 uur kunnen kosten in rekening worden gebracht. Het niet opdagen of niet op tijd afmelden van een afspraak kan resulteren in kosten die niet worden terugbetaald. Te laat komen voor een afspraak resulteert in een kortere behandeltijd.

Artikel 5 - Duur overeenkomst en ontbinding

5.1. De behandelingsovereenkomst kan eindigen om de volgende redenen:
a. Door het overlijden van de cliënte.
b. Met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld wanneer het behandeldoel is bereikt; in dat geval wordt de beëindiging gedocumenteerd in het dossier.
c. Na opzegging van de behandelingsovereenkomst door de cliënte of Al Sakeenah, met inachtneming van de bepalingen in de artikelen 5 en 6 van de algemene voorwaarden.
d. Door ontbinding door de rechter.
5.2 De cliënt heeft het recht om de behandelingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen door dit schriftelijk aan de Al Sakeenah te melden.

Artikel 6 - Opzeggen, opschorting of weigeren specifieke behandeling door Al Sakeenah

6.1 Al Sakeenah kan de overeenkomst beëindigen als er goede redenen zijn. Dit gebeurt schriftelijk en met een redelijke opzegtermijn.
a. Al Sakeenah heeft geprobeerd om de redenen voor de beëindiging met cliënte te bespreken.
b. Al Sakeenah heeft cliënte geïnformeerd over mogelijke risico's, resultaten en andere opties.
6.2 Gewichtige redenen zijn aanwezig als de relatie tussen de Al Sakeenah en de cliënte onhoudbaar is geworden, waardoor het redelijkerwijs niet van Al Sakeenah kan worden verwacht om de behandelingsovereenkomst voort te zetten. Dit omvat onder andere situaties waarin de cliënte haar verplichtingen niet nakomt, weigert samen te werken, ongepast gedrag vertoont of als de omvang van de dienstverlening verandert en er geen overeenstemming kan worden bereikt over aanpassingen. Al Sakeenah behoudt ten alle tijde het recht voor om de overeenkomst te beëindigen als er sprake is van onredelijk gedrag, herhaalde schending van salonregels, of om andere geldige redenen. In geval van beëindiging worden restituties naar eigen goeddunken beoordeeld.
6.3 Al Sakeenah zal proberen om de cliënte te doorverwijzen bij het vinden van een alternatief bij opzegging.
6.4 Al Sakeenah kan om gemotiveerde redenen het uitvoeren van een behandeling weigeren.
6.5 Bij een betalingsachterstand kan Al Sakeenah verdere behandeling opschorten. Er zal contact worden opgenomen met de cliënte voordat een besluit wordt genomen over opschorting of contante betaling.
6.6. Daarnaast behoudt Al Sakeenah het recht voor om behandelingen te weigeren als deze in strijd zijn met de bepalingen van artikel 11 van de algemene voorwaarden, zonder dat Al Sakeenah verplicht is om hiervoor specifieke redenen te verstrekken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Er gelden strikte voorwaarden en instructies die voor en na de behandeling moeten worden gevolgd. Het is van cruciaal belang dat cliënte deze instructies opvolgt om de veiligheid en effectiviteit van de behandeling te waarborgen. In de salon ontvangt cliënte gedetailleerde instructies en begeleiding. Al Sakeenah is niet aansprakelijk voor schade of complicaties als gevolg van het niet naleven van deze instructies.
7.1 In samenhang met hetgeen in artikel 3.2 is bepaald, kan Al Sakeenah geen enkele garantie geven over het resultaat van bepaalde behandelingen, zoals bijv. de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
7.2 Al Sakeenah is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken, of andere huidschade.
7.3 Al Sakeenah is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).
7.4 Al Sakeenah is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving en voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
7.5 Al Sakeenah is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënte heeft meegebracht naar de salon.
7.6 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens wordt verstaan het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Al Sakeenah leidt en ook wordt erkend door Al Sakeenah, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Al Sakeenah afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als de gebeurtenis zich voordoet op een moment dat cliënte in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Al Sakeenah, dan geldt deze aansprakelijkheid evenwel niet.

Artikel 8 Klachten

Indien cliënte een klacht heeft over de behandeling en/of een product, dan moet de klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontdekking schriftelijk gemeld worden bij Al Sakeenah. Al Sakeenah zal zelfstandig een onderzoek starten naar de oorzaak van de klacht en tot een conclusie komen, ook als wordt besloten om geen onderzoek te starten wordt dit gemotiveerd. Verwacht wordt dat cliënte en Al Sakeenah zich inspannen om ter zake tot een oplossing te komen.

Artikel 9 Privacybeleid

Al Sakeenah respecteert de privacy van haar cliënten en hanteert een strikt privacybeleid. Persoonlijke gegevens, inclusief medische informatie, worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de evaluatie en uitvoering van behandelingen. Raadpleeg het volledige privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 10 Leeftijdsbeperking

Al Sakeenah biedt behandelingen aan vrouwen van 18 jaar en ouder. Indien een cliënte jonger is dan 18 jaar, dan dient een vrouwelijke ouder of voogd aanwezig te zijn tijdens de behandeling.

Artikel 11 Exclusief voor vrouwen

Al Sakeenah is een exclusieve dames-salon. Al Sakeenah biedt haar diensten alleen aan vrouwen aan.

Artikel 12: toepasselijkheid, aanvaarding en toepasselijk recht

1. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van Al Sakeenah, aanvaardt de cliënte deze algemene voorwaarden en stemt zij ermee in dat deze algemene voorwaarden deel uitmaken van de behandelingsovereenkomst tussen haar en Al Sakeenah.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de behandelingsovereenkomst tussen Al Sakeenah en de cliënte, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Al Sakeenah.
3. Op elke overeenkomst tussen Al Sakeenah en de cliënte is Nederlands recht van toepassing.
4. Al Sakeenah heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.